INTRAUTERINE INSEMINATION (IUI)

การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (Intrauterine Insemination: IUI)
การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก (Intrauterine Insemination: IUI) หรือที่เรียกกันว่า การผสมเทียม เป็นวิธีการที่ง่ายและคุ้มค่าที่สุดในการผสมเทียม

ระหว่างกระบวนการ IUI แพทย์จะทำการฉีดอสุจิเข้าสู่โพรงมดลูกให้ใกล้กับไข่ กระบวนการนี้มักจะทำในระหว่างการตกไข่ นอกจากนี้ เพื่อให้อัตราความสำเร็จเพิ่มขึ้น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งก่อนและหลังการฉีดน้ำเชื้อ ยิ่งไปกว่านั้น จะมีการใช้ยาช่วยภาวะการเจริญพันธุ์เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์