เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ระดับอาวุโส

อารายา

นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ระดับอาวุโส

อนุสสรา

นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน

นิธิพร

นักวิทยาศาสตร์เพาะเลี้ยงตัวอ่อน

ภัทรสุดา

ห้องปฏิบัติการทางพันธุกรรม NGS

นักวิทยาศาสตร์ด้านพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล

เมลานี